مفهوم زیبایی صورت

مفهوم زیبایی صورت

زیبایی صورت مفهومی است کاملا نسبی که در بین فرهنگ های مختلف تفاوت دارد. در این بخش به بررسی این تفاوت ها و اثرات رسانه ها در این حوزه پرداخته ام.

...

 


چاپ   ایمیل