نامرتبی شدید دندان ها

ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان

به هم نرسیدن دندان ها - open bite

ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان

کوچک و عقب بودن فک پایین

ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان, ارتودنسی متحرک

نامرتبی شدید دندان ها

ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان

به هم نرسیدن و نامرتبی دندان ها

ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان

عقب بودن فک پایین

ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان

دندان نیش نهفته

ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان

نامرتبی شدید دندان ها

ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان