نامرتبی شدید دندان ها

نامرتبی شدید دندان ها

در این بیمار به دلیل نامرتبی زیاد دندان ها و کمبود فضا نیاز به کشیدن دندان بود. درمان ایشان طی مدت 23 ماه با موفقیت تکمیل شد.

Date

03 اسفند 1396

Tags

ارتودنسی ثابت با کشیدن دندان